http://primariapojejena.freewb.ro/feltolt/oferta_de_vanzare_teren.pdf

http://primariapojejena.freewb.ro/feltolt/deviz-scanat-org-santier-eng_0002.jpg

http://primariapojejena.freewb.ro/feltolt/deviz-scanat-org-santier-eng_0001.jpg

http://primariapojejena.freewb.ro/feltolt/d2_procurement-notice-ana---final.doc

http://primariapojejena.freewb.ro/feltolt/certificat-osiac---eng---andreea.doc

http://primariapojejena.freewb.ro/feltolt/legitimatie-petrescu.doc

http://primariapojejena.freewb.ro/feltolt/legitimatii-sarbu.doc

http://primariapojejena.freewb.ro/feltolt/moldoveanu_legitimatie.doc

http://primariapojejena.freewb.ro/feltolt/zaharia-legitimatie-1.doc

 

 

                         

                                          

                                                                        APROBAT

                                                                        CONSILIUL LOCAL POJEJENA

                                                                         PRIMAR

                                                                         RADOVANCOVICI MIRA

 

 

 

 

 

 

CAIET DE SARCINI

 

PENTRU LICITATIA DESCHISĂ CU STRIGARE

ORGANIZATĂ PENTRU VÂNZAREA AUTOVEHICULULUI

NUBIRA DAEWOO II CS 46 JUD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZATOR: U.A.T. COMUNA POJEJENA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUTUL:

 

 

 

 

 

 

1.Instructiuni pentru licitanti

2.Informatii privind autovehiculul (anexa 1)

3.Formulare

4.Contract de vânzare cumpărare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCTIUNI PENTRU LICITANTI

Art.1. Obiectul licitatiei

1.1              Prezentele instructiuni reglementează modul de organizare si desfăsurare în data de 07.02.2014 (14.02.2014 pt. a II-a licitatie, respectiv 21.02.2014 pt. a III-a licitatie), ora 10.00, a licitatiei deschise, cu strigare cu plata integral sau în 3 rate (numai în cazul unui angajat al Primăriei sau al Consiliului Local Pojejena) a autovehiculului DAEWOO NUBIRA II CS 46 JUD.

1.2              În caz de neadjudecare a autovehiculului, datele de desfăsurare a următoarelor licitatii sunt 14.02.2014 si 21.02.2014

1.3              Autovehiculul se vinde în conditiile ,,asa cum este” , ,,acolo unde este”, fără nici o obligatie din partea vânzătorului privind cheltuielile legate de încărcarea-descărcarea, remorcarea, transportul, asigurarea si alte cheltuieli legate de preluarea autovehiculului.

1.4              Informatii privind autovehiculul se găsesc la Anexa 1 la prezentele instructiuni.

1.5              Se va licita pretul de vânzare al autovehiculului exprimat în lei.

 

            Art.2. Baza legală

2.1. H.G. nr.966/1998 privind modificarea H.G. nr.841/1995

2.2. Norme interne pentru vânzarea mijloacelor fixe.

 

Art.3. Pretul de pornire

Pretul de pornire, garantia de participare, pasul de licitatie si pasul de rezervă sunt prezentate în tabelul de mai jos.

 

Nr.

crt.

Denumire

Pret de

pornire

Garantia de participare solicitată (lei)

Pas de licitare (lei)

Pas de rezervă

(lei)

1

Autoturism DAEWOO NUBIRA II

3575

900

100

60

 

Pentru a II-a licitatie preturile se diminuează cu 20%, iar pentru cea de-a III-a licitatie cu 40%.

 

                        Garantia de participare se va constitui în lei, prin ordin de plată în contul Comunei Pojejena, RO89TREZ18521360250XXXXX, deschis la Trezoreria Moldova Nouă, cu cel putin 24 de ore înaintea înregistrării la licitatie, sau prin scrisoare de garantie bancară emisă de către o bancă comercială autorizată de BNR, în favoarea Comunei Pojejena, valabilă pe o perioadă de cel putin 90 de zile de la data organizării licitatiei, ori prin depunere în numerar la casieria Primăriei Comunei Pojejena.

 

Art.4. Organizarea licitatiei

4.1. Organizatorul licitatiei: U.A.T. Comuna Pojejena, cu sediul în Pojejena, nr.277, 327300, jud. Caras-Severin, CUI 3227572, tel./fax 0255-544355.

4.2. Vânzător: U.A.T. Comuna Pojejena, cu sediul în Pojejena, nr.277, 327300, jud. Caras-Severin, CUI 3227572, tel./fax 0255-544355

4.3. Solicitanti: persoane fizice/juridice române sau străine care îsi manifestă dorinta de a dobândi autovehiculul în conditiile prezentelor instructiuni.

4.3.1. Nu pot participa la licitatie:

a) membrii comisiei de licitatie si membrii familiilor lor.

b) persoanele fizice sau juridice, române sau străine, care omit să prezinte unul sau mai multe din documentele solicitate la art.4.

c) persoanele fizice sau juridice, române sau străine, care înregistrează datorii bugetare restante.

d) persoanele fizice sau juridice, române sau străine, care au avut contracte de vânzare cumpărare încheiate cu oricare institutie publică implicate, ce au fost desfiintate din culpa exclusivă a acestora.

e) persoanele fizice sau juridice, române sau străine care se află în litigiu cu U.A.T. Comuna Pojejena

f) persoanele fizice sau juridice, române sau străine ai căror administratori au fost condamnati penal.

 

4.4. Anuntarea licitatiei

            U.A.T. Comuna POJEJENA va face publică licitatia prin anunt de presă si pe site-ul propriu,www.primariapojejena.freewb.ro,unde va fi publicat si caietul de sarcini.                                                                                               

Vânzătorul are obligatia de a permite participantilor sau reprezentantilor acestora să vizioneze autovehiculul.

Licitantului i se recomandă să vizioneze si să examineze autovehiculul si să obtină toate informatiile necesare în vederea participării la licitatie. Licitantul poate solicita probă de drum, dar va suporta toate cheltuielile, pierderile sau daunele în conditiile în care săvârseste un accident.

 

4.5. Înregistrarea si calificarea licitantilor

Licitatia va avea loc la sediul Primăriei Comunei Pojejena, nr.277, în data de 07.02.2014, ora 10.00 . Dacă autovehiculul nu se adjudecă în prima licitatie, se va organiza o a doua, respectiv o a treia licitatie în datele de 14.02.2014 si respectiv 21.02.2014 ora 10.00.

Persoanele interesate pot vizita autovehiculul în toate zilele lucrătoare între orele 8.00-13.00.

Relatii suplimentare se pot obtine la tel./fax 0255-544355.

Caietul de sarcini al autovehiculului poate fi vizualizat si descărcat de pe site-ul Comunei Pojejena, www.primariapojejena.freewb.ro, sau poate fi obtinut de la sediul Primăriei com. Pojejena în baza unei cereri scrise.

Înregistrarea participantilor la licitatie se face la sediul Primăriei Comunei Pojejena, în toate zilele lucrătoare,de dinaintea fiecărei licitatii. În ziua licitatiei nu se mai pot face înregistrări.

 

Sunt necesare următoarele documente:

-cerere de participare - Formular 1 din Anexa 2

-împuternicirea reprezentantului licitantului - Formular 2 din Anexa 2

-copie după buletinul sau cartea de identitate a reprezentantului ofertantului

-scrisoare de garantie bancară în original în favoarea U.A.T. Comuna Pojejena conform modelului anexat prezentelor instructiuni (Formular 3 din Anexa 2), ori copia ordinului de plată prin care s-a constituit garantia.

-într-un plic sigilat si marcat cu denumirea participantului se vor depune documentele de calificare de mai jos

 

Calificarea licitantilor

Documentele de calificare necesare sunt:

1.Persoanele juridice române vor prezenta:

a) Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale eliberat de Primărie*

b) Certificat de atestare fiscal eliberat de Directia Generală a Finantelor Publice*

*Certificatele de la pct.a si b trebuie să fie valabile la data licitatiei.

c) declaratia de inspectie (Formular 4 din Anexa 2) pentru autovehiculul licitat

d) certificatul de înmatriculare de la Oficiul Registrului Comertului

e) declaratie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară sau faliment

           

2.Persoanele juridice străine vor prezenta:

a) certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plată(eliberate de autoritătile competente din tara în care ofertantul este rezident)  valabile la data licitatiei.

b) actul de înmatriculare a societătii comerciale străine

c) declaratia de inspectie (Formular 4 din Anexa 2) pentru autovehiculul licitat

d) declaratie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară sau faliment

 

3.Persoanele fizice române vor prezenta:

a) copie după actul de identitate

b) certificatul de cazier judiciar care să ateste că nu au fost condamnate penal

c) certificat fiscal privind impozitele si taxele locale eliberat de Primărie, valabil la data licitatiei

d) declaratia de inspectie (Formular 4 din Anexa 2) pentru autovehiculul licitat

 

4.Persoanele fizice stăine vor prezenta:

a) copie după pasaport

b) certificatul de cazier sau document similar, care să ateste că nu au fost condamnate penal

c) declaratia de inspectie (Formular 4 din Anexa 2) pentru autovehiculul licitat

Toate actele depuse vor fi în original sau în copie legalizată si trebuie să fie valabile la data licitatiei.

Documentele de calificare vor fi prezentate într-un plic sigilat si marcat cu denumirea participantului. Documentele trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă si vor fi semnate pagină cu pagină de reprezentantul autorizat corespunzător să angajeze licitantul în contract. Orice stersătură, adăugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valabile doar dacă sunt vizate de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să angajeze licitantul în contract.

 

4.6. Preambulul licitatiei

Licitatia va avea loc la sediul Primăriei Comunei Pojejena, nr.277, în data de 07.02.2014, ora 10.00 . Dacă autovehiculul nu se adjudecă în prima licitatie, se va organiza o a doua, respectiv o a treia licitatie în datele de 14.02.2014 si respectiv 21.02.2014 ora 10.00.

În vederea desfăsurării licitatiei, participantii vor primi un număr de ring în ordinea cronologică a înscrierii la licitatie, valabil pentru identificarea licitantilor până în faza finală de adjudecare.

Vor fi eliminati din licitatie toti licitantii care nu îndeplinesc toate conditiile prevăzute la pct.4.5.

Dacă până la data limită stabilită pentru depunerea documentelor nu s-a înscris nici o persoană sau dacă nici o persoană înscrisă la licitatie nu respectă conditiile impuse prin caietul de sarcini, procedura se va încheia fără adjudecarea autovehiculului si se va proceda la o a doua, respectiv a treia licitare.

În cazul în care, până la data limită stabilită pentru înscriere, unul sau mai multi licitanti îndeplinesc conditiile impuse prin caietul de sarcini, se organizează licitatia pentru vânzare.

 

 

 

            4.7.Faza I

 

Seful de ring anuntă începerea licitatiei autovehiculului în ordinea si cu pretul de pornire stabilit la Art.3.

            Licitantii doritori se angajează la acest pret prin ridicarea numărului de ring.

            Seful de ring anuntă cu voce tare numerele de ring ale licitantilor care s-au angajat la acest pret.

            Licitatia se poate desfăsura si în prezenta a unui singur licitant. În cazul în care acesta oferă pretul de pornire al licitatiei, acesta poate fi declarat adjudecatar de comisia de licitatie, fără a fi necesare alte formalităti sau repetarea licitatiei.

            În cazul în care la acest pret se angajează doi sau mai multi licitanti se trece la ,,licitatia competitivă” cu pasul de licitatie stabilit la Art.3.

            În cazul în care la ultimul pret anuntat se ridică un singur număr de ring, după o asteptare de aproximativ 5 secunde, seful de ring face următoarele anunturi: ,,numărul N, X lei o dată”(lovitură de ciocan), asteaptă 5 secunde apoi spune ,,de două ori”(lovitură de ciocan), asteaptă încă aproximativ 5 secunde, apoi spune ,,adjudecat”(lovitură de ciocan).

            Dacă în oricare perioadă de asteptare se angajează unul sau mai multi licitanti la ultimul pret anuntat se reia licitatia, adăugând la sumă pasul de licitare următor.

            În cazul în care la un anumit pret nu se angajează nici un licitant, desi la pasul anterior au fost cel putin doi, seful de ring procedează la trei strigări consecutive ale pretului, la interval de 5 secunde, anuntând, numai pentru licitantii care au licitat la pasul anterior, o licitatie suplimentară peste pretul ultimului pas, conform procedurii din faza a II-a.

 

4.8. Faza a II-a

            Seful de ring anuntă majorarea pretului anterior cu pasul de rezervă stabilit la Art.3. Licitantii doritori se angajează la acest pret prin ridicarea numărului de ring.

Seful de ring anuntă cu voce tare numerele de ring ale celor care s-au angajat la acest pret. Licitatia se reia similar pentru pasii următori, respectând pasul de rezervă.

            În cazul în care la ultimul pret anuntat se ridică un singur număr de ring, după o asteptare de aproximativ 5 secunde, Seful de ring face următoarele anunturi: ,,numărul N, X lei o dată”(lovitură de ciocan), asteaptă aproximativ 5 secunde si spune ,,de două ori”(lovitură de ciocan), asteaptă încă aproximativ 5 secunde si spune ,,adjudecat”(lovitură de ciocan).

            Dacă în oricare perioadă de asteptare se angajează unul sau mai multi licitanti la ultimul pret anuntat, se reia de la pasul următor.   

            În cazul în care la un pret anuntat nu se angajează nici un participant, desi la pretul anterior au licitat cel putin doi, comisia va adjudeca licitatia în favoarea participantului care si-a manifestat primul intentia de cumpărare prin ridicarea numărului de ring la pasul anterior.

            Dacă conditiile o impun, pasul de rezervă poate fi modificat de Comisia de licitatie, în timpul desfăsurării licitatiei.

 

4.9. Restituirea garantiilor

a) pentru licitantul câstigător

În cazul în care garantia de participare a fost constituită prin scrisoare/scrisori de garantie bancară, eliberarea acesteia se va face după plata integrală a contravalorii autovehiculului.

În situatia în care garantia de participare a fost constituită prin ordin de plată în contul vânzătorului sau prin depunere în numerar la caserie, această sumă devine parte din valoarea contractului. Din valoarea contractului vânzătorul va deduce contravaloarea garantiei depuse.

În cazul în care licitantul declarat câstigător se face vinovat de nesemnarea contractului de vânzare-cumpărare în conditiile impuse prin instructiunile licitatiei, în termenul prevăzut, la pretul de atribuire, acesta va pierde garantia de participare constituită în favoarea U.A.T. Comuna Pojejena si va decade din drepturile câstigate în urma atribuirii dreptului de a încheia contractul de vânzare-cumpărare.

În cazul în care câstigătorul pierde dreptul la restituirea garantiei, aceasta rămâne la dispozitia organizatorului licitatiei.

b) pentru licitantii necâstigători

Garantiile depuse vor fi restituite licitantilor necâstigători în cel mult 3 zile lucrătoare de la data adjudecării licitatiei.

5.0. Stabilirea licitantului câstigător

Licitantul câstigător va fi declarat cel care în urma parcurgerii etapelor de licitatie de mai sus, s-a angajat să plătească cel mai mare pret, sau în caz de egalitate la pret a mai multor ofertanti, cel care a formulat primul oferta de pret.

În urma sedintei de licitare se va întocmi Procesul verbal de licitatie, care va fi semnat de toti membrii comisiei si de reprezentantii licitantilor prezenti.

 

5.1. Modalităti de plată

Modalitătile si termenele de plată sunt cele prezentate în proiectul de contract de vânzare-cumpărare (anexa 3).

 

5.2. Precizări finale

a) Licitatia se va tine în limba română, iar toate documentele de înscriere la licitatie precum si cele depuse pe parcursul licitatiei vor fi întocmite în limba română.

                        Fiecare licitant va fi reprezentat oficial în ring de o singură persoană, care va putea avea un singur însotitor.

b) În timpul desfăsurării sedintei de licitatie sunt interzise:

-perturbarea sedintei prin orice mijloace

-actiuni concertate ale participantilor, în scopul influentării rezultatelor

-răspândirea de informatii false, de natură a influenta rezultatul licitatiei

-alte actiuni contrare scopului licitatiei

Licitantii care încalcă cele mentionate anterior vor fi exclusi de la licitatie si vor pierde dreptul la restituirea garantiei de participare.

c) Eventualele contestatii, privind desfăsurarea licitatiei si adjudecarea sa se depun la sediul Primăriei Comunei Pojejena, în maxim o zi lucrătoare de la data licitatiei.

                        Contestatiile vor fi analizate în termen de 5 zile de la data la care au fost primite, urmând a transmite contestatarului solutia dată contestatiei depuse.

d) Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia la sediul vânzătorului.

e) Predarea autovehiculului se face prin protocol de predare-primire numai după plata integrală a contravalorii autovehiculului adjudecat.

                        *În cazul în care câstigătorul licitatiei este un angajat al Primăriei sau al Consiliului Local Pojejena, protocolul de predare-primire se face numai după prima transă de bani depusă în contul U.A.T. Pojejena si numai după ce câstigătorul se obligă printr-o declaratie pe proprie răspundere să depună în decurs de un an calendaristic si celelalte două transe de bani. Fiecare transă de bani are valoarea de o treime din pretul cu care s-a adjudecat autoturismul.

f) Toate obligatiile privind ridicarea, transportul si alte cheltuieli legate de preluarea autovehiculului sunt în sarcina si pe cheltuiala cumpărătorului.

 

6.0 Litigii

                        Orice divergentă apărută între părti după înregistrarea licitantilor si a documentelor de participare la licitatie, decurgând din sau în legătură cu prezenta documentatie se vor supune instantelor de judecată competente.           

                        Instructiunile au caracter obligatoriu si nerespectarea lor de către participant la licitatie atrage excluderea acestora si după caz pierderea garantiilor depuse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1

 

 

 

 

 

 

AUTOTURISM DAEWOO NUBIRA II CS 46 JUD

Data primei înmatriculări                    2007

Categoria                                             autoturism

Caroseria                                            berlina 4 usi

Marca                                                  Daewoo Nubira

Tipul                                                   Nubira II

Motor                                                  benzină

Culoare                                              gri

 

 

 

Notă: Caracteristicile tehnice prezentate au numai rol orientativ. Din acest motiv se recomandă vizionarea autovehiculului si parcurgerea raportului de evaluare al acestuia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 2

 

 

 

 

FORMULARE

 

1. Cerere de participare la licitatie- Formular 1

2. Împuternicire –Formular 2

3. Scrisoare de garantie bancară –Formular 3

4. Declaratie de inspectie –Formular 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formular 1

CERERE DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE

 

 

Obiectul procedurii: vânzarea autovehiculului CS 46 JUD

 1. 1.                Denumirea persoanei juridice / fizice:.............................................................................
 2. 2.                Sediul (adresa completa):................................................................................................ ,

telefon.......................... , fax......................................

 1. 3.                Date de identificare a licitantului:....................................................................................
 2. 4.                Contul si banca:..............................................................................................................
 3. 5.                Garanţia de participare s-a constituit prin :

-         Chitanţa nr._________ /______________

-         O.P nr._________ /______________

-         scrisoare de garanţie bancara nr.__________ /____________

 1. 6.             Persoana fizică imputernicită să reprezinte societatea la licitaţie
 2. 7.                  Am luat cunostinţă de prevederile Instrucţiunilor pentru licitanţi şi ne angajam ca, în cazul în care ne adjudecam licitaţia să încheiem contractul de vânzare-cumparare în cel mult 10 zile de la data desfaşurării licitaţiei.
 3. 8.                În cazul neîndeplinirii culpabile a condiţiilor impuse prin documentaţia de licitaţie acceptăm necondiţionat pierderea garanţiei de participare depusă.
 4. 9.               Răspundem conform normelor legale în vigoare pentru realitatea datelor şi a informaţiilor furnizate şi pentru îndeplinirea angajamentelor asumate prin prezenta cerere, precum şi prin celelalte documente depuse la înscrierea la licitaţie.

(Semnaturile autorizate şi ştampila)

 

Cererea a fost inregistrata la Primăria Pojejena  cu nr. ....... din data de ................. ora ............

 

 

 

 

                                                                                Formular 2

 

ÎMPUTERNICIRE

Noi, (denumirea completă a licitantului) ______________________________________________

___________________________________________ , având sediul social în (adresa completă)________         , telefon___________, fax _________, reprezentată prin (nume, prenume, funcţie)__________________________________________________________

 

 

ÎMPUTERNICIM

prin prezenta pe dl/d-na_________________________________________________________________

(adresa completă) ______________________________________________________________________

care se legitimează cu B.I. (C.I.) seria _____nr.___________emis de_________________la data de___________ sau cu pasaport seria_______nr._____________emis de_________________________ 

la data de __________

SĂ  PARTICIPE  ŞI  SĂ  SEMNEZE  ÎN  NUMELE  NOSTRU  ŞI  PENTRU  NOI  

la licitaţia  publică  deschisă  organizată  de U.A.T. Comuna Pojejena, în data de ____________ ,  precum şi la  etapele urmatoare, pentru  vânzarea  autovehiculului  CS 46 JUD.

 

 

Data______________

(Semnăturile autorizate şi ştampilate)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formular 3

BANCA

(denumire, sediu, telefon, fax)

                                            SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ NR

                                   pentru participarea la licitaţia de vanzare a autovehiculelor

În cazul în care licitantul  _______________________________________________________________ a înaintat U.A.T. Comuna Pojejena, documentaţia în vederea participării la licitatia de vânzare a autovehiculului CS-46-JUD, garantăm în favoarea U.A.T. Comuna Pojejena pentru suma de________________, suma pe care ne angajăm să o plătim la prima dumneavoastră cerere scrisă şi fără altă procură în cazul în care ofertantul se află într-una dintre urmatoarele situaţii:

-revocă oferta după adjudecare, fiind declarat câştigător;

-fiind câştigătorul licitaţiei, nu semnează nu execută sau nu îşi îndeplineşte integral şi corespunzător toate obligaţiile asumate prin contract în termenul stabilit;

         Prezenta garanţie este valabilă până la data de ________________ şi devine nulă dacă licitaţia a fost adjudecată unui alt licitant.

        Valabilitatea garanţiei poate fi extinsă, în cazul în care este necesar, la solicitarea U.A.T. Comuna Pojejena, cu acordul prealabil al licitantului.

         Dacă până la expirarea termenului de valabilitate al scrisorii de garanţie, nu s-a primit la ghişeele băncii, din partea U.A.T. Comuna Pojejena nici o cerere scrisă de executare, în strictă conformitate cu termenii şi condiţiile specificate mai sus, aceasta scrisoare de garanţie bancară devine, în mod automat, nulă şi neavenită, indiferent dacă este sau nu restituită.

(denumirea băncii)

Director,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Formular 4

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAŢIE DE INSPECŢIE

                          

Subsemnatul(a) ........................................................................................ ……..……… domiciliat(ă) în…………………………………………… legitimat(ă) cu BI (CI) seria…….nr……………….. sau pasaport seria……. nr. ……………, declar că am inspectat autovehiculul CS-46-JUD, cunosc starea  lui  tehnică, îl  accept aşa cum este  şi  acolo unde se află  şi că orice alte pretenţii formulate ulterior vor fi nule şi neavenite.

 

Data

 

 

Semnatura autorizata, ştampila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 3

Proiect de

CONTRACT DE VÂNZARE - CUMPĂRARE

nr.___________ /_____________

Între:

U.A.T. Comuna Pojejena, cu sediul în Pojejena, nr.277, 327300, jud. Caras-Severin, CUI 3227572, Cont RO89TREZ18521360250XXXXX, tel./fax 0255-544355, reprezentată de Primar Radovancovici Mira, în calitate de Vânzător

şi

.................................................. …………………………………………….,cu sediul în ............ .………

……………………. înmatriculată la Registrul Comerţului cu numărul......................................... ………,

cont..................................................................... ,cod fiscal.......................................................... ……….,

reprezentată prin......................... …………………………..în calitate de Cumpărător.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

1.1. În baza Procesului verbal de licitaţie nr................................ s-a încheiat prezentul contract în următoarele condiţii: U.A.T. Comuna Pojejena vinde şi ……………………………………………………    cumpără autovehiculul CS-46-JUD.

             Autovehiculul se predă cu următorul inventar:        …………..

 

2. PREŢUL

2.1. Preţul de cumpărare stabilit prin licitaţie este de........................... lei cu TVA.

 1. 3.  DEFINIŢII

3.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a)   contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat între vânzător si cumpărător;

b)       vânzător si cumpărător - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul contract;

c)      preţul contractului - preţul plătibil vânzătorului de către cumpărător, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

d)   forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

e)  zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

 1. 4.  CONDIŢII DE PLATĂ

4.1.   Vânzarea se face cu plata integrală a contravalorii autovehiculului.

4.2.   Înaintea semnării contractului de vânzare-cumpărare, Cumpărătorul va trebui să facă dovada că garanţia de participare a fost trecută în contul Vânzătorului. În situaţia în care garanţia de participare a fost constituită prin scrisoare de garanţie bancară, eliberarea acesteia se va face după plata integrală a contravalorii autovehiculului. În situaţia în care garanţia de participare a fost constituită prin ordin de plată în contul Vânzătorului sau prin depunere de numerar la casierie, această sumă devine parte din valoarea contractului. Din valoarea contractului, Vânzătorul va deduce contravaloarea garanţiei depuse.

4.3.   Predarea autovehiculului se face prin protocol de predare-primire numai după ce Cumpărătorul face dovada plăţii integrale a autovehiculului adjudecat.

4.4.   Plata se va face în termen de până la 10 zile de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, în contul RO89TREZ18521360250XXXXX deschis la Trezoreria Moldova Nouă.

 1. 5.  Neplata în conformitate cu cele de mai sus conduce la rezilierea contractului, anularea vânzării şi pierderea garanţiei de participare.
 2. 6.  CONDIŢII DE LIVRARE

6.1.   Cumpărătorul se angajează să preia autovehiculul „aşa cum este", „acolo unde este".

6.2.   Predarea autovehiculului se va face pe bază de protocol de predare primire care devine anexa la prezentul contract.

6.3.     Vânzătorul se angajează să predea autovehiculul liber de sarcini.

 1. 7.  OBLIGAŢII CONTRACTUALE

7.1.       Vânzătorul garantează că nu există sechestru sau gaj pe autovehiculul care face obiectul contractului.

7.2.   Toate taxele şi cheltuielile legate de preluarea autovehiculului vor fi suportate de Cumpărător.

7.3.   Toate cheltuielile legate de încarcarea - descărcarea, remorcarea, transportul, asigurarea şi altele asemenea pentru autovehicul vor fi în sarcina Cumpărătorului.

 1. 8.  FORŢA MAJORĂ

7.1. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă cu respectarea condiţiilor legale.

 1. 9.    ALTE CLAUZE

9.1.    Eventualele litigii care pot apărea în derularea contractului, vor fi soluţionate de părţi pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare, vor fi soluţionate de instanţele de judecată competente.

9.2.    Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.

9.3.    9. DISPOZIŢII FINALE

9.1.      Acest contract intră în vigoare la data semnării şi înregistrării lui la sediul Vânzătorului.

9.2.   Caietul de sarcini, Procesul verbal de licitaţie şi protocolul de predare-primire devin anexă la contract.

9.3.   Acest contract este semnat în 2 exemplare, din care unul pentru vânzător şi unul pentru cumpărător.

 

 

VÂNZĂTOR ,                                                                                             CUMPĂRĂTOR,